Hledat

Novinky emailem

najdete nás na facebooku

Platební metody
Přístupy


TOPlist

Ochrana a účel zpracování osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo účtu, IČO,DIČO, e-mail, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy pro účely vedení uživatelského účtu, účetní a daňové účely a plnění ostatních zákonných povinností. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.8.3. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
1.8.4. požadovat jejich výmaz.
1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 do odvolání nebo vydání nových obchodních podmínek.